GEODATA.BLOGFA - دانلود مقاله
 
GEODATA.BLOGFA
یکشنبه 1390/11/09 :: 11:58 ::  نويسنده : فردین اژغ

1.  آیین نامه هها و دستورالعمل های بهسازی لرزه ای ساختمانها.pdf

2.  احیا بافت قدیم و توسعه شهری مشهد.pdf

3.  بازسازی و نوسازی بافت تاریخی با تاکید بر حفظ پیکره اصلی آن.pdf

4.  بافت قدیم نائین.pdf

5.  بررسی بافت مرکزی شهر اصفهان با تاکید بر بافت مسکونی و توسعه پایدار.pdf

6.   بررسی روشهای مقابله با مشکلات ترافیکی بافت مرکزی شهر مشهد.pdf

7.  برنامه جامع احیا و توسعه بافتهای فرسوده شهر تهران ضرورتی تاخیر ناپذیر.pdf

8.  بلند مرتبه سازی ؛ پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری.pdf

9.  بلند مرتبه سازی_پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری.pdf

10.   تجارب جهانی در امر بهسازی و نوسازی بافت قدیمی شهرها.pdf

11.   تحلیل نقش و جایگاه مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر ایران.pdf

12.   تحلیل ویژگی های احتماعی اقتصادی و فیزیکی کالبدی محلات مسکونی بافتهای قدیم شهری مشهد.pdf

13.   تداوم حیات یا زوال تدریجی بافت قدیم شهرها مقایسه تطبیقی بک شهر ایرانی و اروپایی.pdf

14.   تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین-روشی در برخورد ب.pdf

15.   تقابل بین منطق ساختاری بافتهای سنتی و روش برخورد با آن.pdf

16.   توسعه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران.pdf

17.   راه های توانمن سازی بافت قدیم شهر اسفراین.pdf

18.   راهکارهای اجرایی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری در قالب برنامه ریزی کشوری.pdf

19.   ساخت و ساز در مرکز تاریخی تهران.pdf

20.   ساماندهی و برنامه ریزی فضایی-کالبدی بافت تاریخی بیرجند.pdf

21.   سیاست ها و روشهای مداخله در بافتهای شهری.pdf

22.   طراحی شهری در ایران -نگرشی نو.pdf

23.   فرایند تولید و توسعه درون زا.pdf

24.   مرمت پنهان در معماری ایران.pdf

25.   مسجد وزیر خان.pdf

26.   مشوق های جدید برای نوسازی بافت فرسوده.pdf

27.   مطالعاتی در زمینه احیای بافت های قدیم و ساختمانهای فرسوده درون آن.pdf

28.   معضلات افرایش تراکم در بافت های فرسوده شهری.pdf

29.   مقدمه ای بر شناسایی معضلات طراحی در بافت های تاریخی شهرها.pdf

30.   ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری.pdf

31.   مواجه با بافتهای تاریخی در جامعه مهندسان مشاور-تجربه های نظری و علمی.pdf

32.   نقد و نظر ی کوتاه بر پروژه نواب.pdf

33.   نگرشی اجمالی بر دیدگاههای بازسازی و مرمت بافت قدیم.pdf

34.   نگرشی به مسکن مهر در بافت قدیم.pdf

35.   نگرشی جامعه شناسی بر جابجایی مردم در بهسازی و نوسازی بافتها.pdf

36.   ویژگیهای بافت قدیم شهرهای ایران با تکیه بر بافت قدیم کرمانشاه.pdf

37.   پژوهشی درباره دگردیسی و پایایی در مرمت شهری.pdf

38.   گفتمان معماری جدید و قدیم در متن بافت تاریخی-pdf

39.   استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی.pdf    

40.    بازبینی روش های مطالعات امکان سنجی ومکان یابی-pdf  

41.   مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری-pdf

42.   گردشگری خانه دوم و اثرات ان بر نواحی روستایی-pdf 

43.    تحلیل سلسله مراتبی-pdf  

44.   درامدی بر اثرات فضایی سیستم صنعتی فوردیزم در توسعه ومکان یابی شهرک های صنعتی -pdf  

45.   نظریه های برنامه ریزی شهری-pdf

46.   مفهوم ماهیت شهر-pdf 

47.   مدیریت وبرنامه ریزی احیا ناحیه تاریخی شهر یزد-pdf 

48.   لزوم تحول مدیریت شهری در ایران-pdf 

49.   عوامل موثر بر فرایند بازساخت کالبدی شهر-pdf 

50.   طراحی ورودی شهرها-pdf 

51.   سیاست های برنامه های نوسازی وبهسازی-pdf  

52.   دیدگاه ها عناصر وعوامل موثر در توسعه فیزیکی شهرهای ایران-pdf 

53.   تاثیر نوسازی شهری فن گرا بر ایجاد حس لامکانی-pdf 

54.   آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور-pdf 

55.   نقش وعملکرد شهر های کوچک در توسعه روستایی بااستفاده از روش تحلیل شبکه ای-pdf 

56.   تعیین وتحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی استان زنجان-pdf 

57.   برنامه ریزی وساماندهی روستاهای پراکنده-pdf 

58.   ارزیابی توان های محیطی در عمران روستایی-pdf 

59.   ارزیابی اثرات اجرایی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جنگل نشینان در استان گیلان-pdf 

 

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 
بک لینک فا
 

آمار وبلاگ

آمــوزش وبــلاگ نویسی